Valberedningens förslag avseende styrelse inför årsstämman i Polygiene AB (publ)

Publish date: 9 Apr 2020

Valberedningen i Polygiene AB (publ) föreslår omval av Jonas Wollin, Martin Kössler Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter, nyval av Johan Thiel som ordinarie ledamot, samt omval av Jonas Wollin som styrelseordförande.

Valberedningen har utgjorts av Håkan Lagerberg, representerande Mastan AB, Håkan Svanberg, representerande Svanberg & Co Invest, Mette Gross, representerande Jonas Wollin samt styrelsens ordförande Jonas Wollin. Valberedningens ordförande har varit Håkan Lagerberg.

Valberedningen föreslår att årsstämman den 15 maj 2020 beslutar om omval av Jonas Wollin, Martin Kössler, Ebba Fåhraeus och Håkan Lagerberg som ordinarie ledamöter, samt nyval av Johan Thiel som ordinarie ledamot. Valberedningen föreslår omval av Jonas Wollin som styrelseordförande. Den hittillsvarande ledamoten Daniel Röme har avböjt omval då han arbetar som tillförordnad CTO i bolaget.

Johan Thiel, född 1964, har en stark entreprenöriell bakgrund och bred erfarenhet av att skapa tillväxt samt affärsnytta för både aktieägare och kunder/konsumenter. Johan Thiel är en problemlösare samt affärsutvecklare som i en internationell miljö fylld av olika kravställningar lyckats med att leverera tillväxt och innovationer under många år.

Johan Thiels senaste operativa uppdrag var att leda det framgångsrika tillväxtföretaget MIPS AB, noterat på NASDAQ Stockholm, Mid Cap. MIPS är ett ingrediensvarumärke med en lösning utformad för att förbättra hjälmars säkerhet genom att minska rotationsrörelser. Johan Thiel innehar inga aktier i Polygiene. Johan Thiel bedöms vara oberoende i förhållande till såväl Bolaget och dess ledning som till större aktieägare.

Johan Thiels övriga uppdrag inkluderar:
Affärsrådivare: Audido (Senior Advisor) och Marsblade (Senior Advisor).
Styrelseuppdrag: Inuheat Group AB (styrelseordförande), UbiqHolding AB (styrelseordförande), UbiqInvest AB (styrelseordförande), Qlucore AB (styrelseledamot), UbiquitousThiel AB (styrelseledamot) och Double T Capital AB (styrelsesuppleant).
Tidigare uppdrag: MIPS AB (VD), MISCEA B.V. (Business Developer) och Core Comp Communication (Co-founder).

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval finns i årsredovisningen och på bolagets webbplats, www.polygiene.com/ir.

Valberedningens övriga förslag inför årsstämman kommer att offentliggöras i samband med kallelsen till årsstämman.

Denna information lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 9 april 2020 kl 11.30 CET.