Rättelse av föregående pressmeddelande: Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (publ)

Publish date: 11 Dec 2018

Korrigeringen härrör till den felaktiga hänvisningen till reglerna kring EU:s marknadsmissbruks-förordning, (MAR) och lagen om värdepappersmarknaden. I tidigare publicerad release hänvisade Polygiene felaktigt till MAR och lagen om värdepappersmarknaden.

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas fredagen den 17 maj 2019 kl. 12.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 15 mars 2019. Styrelsen kan kontaktas genom styrelsens ordförande på e-post jonas.wollin@rudholm-hk.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på årsstämman den 4 maj 2018 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september som önskar utse en ledamot i valberedningen samt styrelsens ordförande. Med de tre största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2019 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 12 procent av antalet aktier och röster i bolaget:

  •  Mats Jacobson, ordförande i valberedningen, representerande Jonas Wollin;
  •  Markus Lindqvist, representerande Aktia Fund Management;
  •  Mette Gross, representerande Lennart Holm; och
  •  Jonas Wollin, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2019 samt på bolagets hemsida, http://ir.polygiene.com.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 25 februari 2018. Valberedningen kan kontaktas genom ordföranden i valberedningen på e-post mats.jacobson@ahrens.se eller med vanlig post på Polygiene AB, Styrmansgatan 2, 211 18, Malmö.

Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 december 2018 kl 16.50 CET.