Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 oktober – 31 december, 2023

Publish date: 15 Feb 2024

TECKEN PÅ ÅTERHÄMTNING OCH POSITIVA SIGNALER FRÅN MARKNADEN

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 30,9 (40,0) Mkr vilket motsvarar en minskning om 23 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 70,6 (64,9) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till -3,4 (-1,8) Mkr, inklusive kostnader om 3,7 Mkr av engångskaraktär. Kassaflödet var negativt med -2,3 Mkr (-4,1 Mkr inklusive valutaeffekt) och likvida medel uppgick till 44,1 Mkr.

Finansiell utveckling i kvartalet

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,9 (40,0) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om ca 3 % jämfört med föregående år
  • Bruttomarginalen uppgick till 70,6 (64,9) %
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt (EBIT) uppgick till -302,4 (-6,4) Mkr inklusive nedskrivning av goodwill om -295 Mkr 

Viktiga händelser under kvartalet i korthet

  • Polygiene Group lanserar en unik växtbaserad antimikrobiell teknologi för textilmarknaden
  • För att skapa ett tydligare kunderbjudande fattades ett strategiskt beslut att öka fokus på Addmaster-affären och återuppta den tidigare varumärkesstrukturen
  • David Clark tillsattes som Business Development Manager och Paul Willocks som Marketing Manager för Addmaster
  • I slutet av året meddelade bolaget att inga uppdaterade långsiktiga finansiella mål kommer att kommuniceras
  • Brett Martin, har valt att införliva Biomaster-teknologi i hela sin antimikrobiella produktlinje

Viktiga händelser efter kvartalets utgång

  • Addmaster har tecknat ett exklusivt treårsavtal med ett stort internationellt företag som är världsledande inom geotextilier

Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt finns för nedladdning på ir.polygiene.se/finansiella-rapporter/

Anmälan till videokonferens med presentation av kvartalsrapporten idag klockan 10.00 CET kan göras här:

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari 2024 kl 8.00 CET.