Polygiene Group AB förutser en lägre försäljning i perioden 1 januari till 31 mars 2023

Publish date: 6 Apr 2023

Intäkterna för det första kvartalet förutses bli ca 35 % lägre än motsvarande period föregående år. Orsaken är främst minskad orderingång på grund av fortsatt höga lagernivåer genom hela leveranskedjan.

Problem med lägre efterfrågan och höga lagernivåer i leveranskedjan, som det har informerats om tidigare, har fortsatt under det första kvartalet. Avvikelsen förklaras framför allt av att försäljningen efter kinesiska nyåret inte har utvecklats enligt förväntningarna och har drabbat både Freshness och Product Protection.

EBIT kommer därmed vara lägre än föregående år och Polygiene Group AB kommer troligtvis redovisa negativ EBIT under det första kvartalet. Polygiene Group AB initierade ett kostnadsbesparingsprogram under sista kvartalet 2022 och kommer fortsätta med en kostnadsöversyn även framgent. Resultatet är fortfarande under framtagande och är preliminärt i skrivande stund.

Bolaget har fortfarande en stabil finansiell position med en stark kassa och en skuldfri balansräkning. 

Marknaden förväntas återhämta sig under kommande kvartal, men det är svårt att förutspå när detta syns i bolagets räkenskaper. Som ingrediensvarumärke kommer vi att påverkas först efter att existerande lager sålts ut och nyproduktion kommer att ske.

Polygiene Group publicerar kvartalsrapporten för perioden 1 januari till 31 mars den 27 april klockan 08.00.

Denna information är sådan som Polygiene Group är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2023-04-06 13:08 CET.