Polygiene höjer de finansiella målen

Publish date: 5 Jul 2017

Styrelsen höjer Polygienes finansiella målsättning för perioden 2017 – 2022. Enligt de nya målen ska Polygiene ha en nettoomsättning på mer än 400 miljoner kronor, genom organisk tillväxt, och en EBIT-marginal överstigande 20 procent senast år 2022.

De höjda målen kan jämföras med den tidigare målsättningen som var att den årliga organiska tillväxten i bolagets nettoomsättning i genomsnitt ska överstiga 30 procent över en konjunkturcykel och att marginalen på resultat

före skatt (EBT) långsiktigt ska överstiga 15 procent över en konjunkturcykel. Räkenskapsåret 2016 uppgick nettoomsättningen till 62 miljoner kronor.

– Målet på över 400 miljoner kronor i nettoförsäljning och en EBIT-marginal på minst 20 procent senast år 2022 ska ses som ett viktigt delmål. Styrelsen och ledningen förväntar sig att tillväxtresan ska fortsätta med oförminskad kraft även efter att detta mål har uppnåtts 2022, säger Richard Tooby, styrelseordförande för Polygiene AB.

Våren 2017 anlitades en extern konsult för ett omfattande analysarbete. Polygiene expanderar kontinuerligt med befintliga och nya kunder och analysen gjordes i syfte att förstå marknaden och dess underliggande drivkrafter bättre och ställa en mer tillförlitlig tillväxtprognos. En strategisk utvärdering av bolagets nuläge pekar på en mycket stor försäljningspotential på medellång sikt. Marknadsutvecklingen för odörkontroll som kan appliceras på plagg, skor, skydd och hemtextilier är fortfarande i ett mycket tidigt skede. 

En pådrivande faktor i marknaden är att efterfrågan bland konsumenter ökar exponentiellt avseende både funktionen luktkontroll och det miljömässiga mervärde som Polygienes Wear More-Wash Less-koncept tillför produkterna. Dessa varumärkesbyggande miljöbudskap använder Polygienes kunder i sin marknadsföring och varumärkespositionering vilket i sin tur ger ökade intäkter och marginaler för dem.

Polygiene har idag över 140 varumärkessamarbeten och en dominerande position som marknadsledare för luktkontrollteknologi inom Sport & Outdoor där tillväxttakten förväntas fortsätta. Bolagets ledning tar nu avstamp från den marknadsledande positionen i syfte att kraftigt öka försäljningen i nya marknadssegment. 

– Vi har höjt investeringstakten sedan ett år tillbaka och det är dessa satsningar som bland annat nu ligger till grund för att vi höjt försäljningstillväxt- och lönsamhetsmålen. Vi har stor tillförsikt till bolagets positiva utveckling för de kommande åren, säger Richard Tooby.

– Vi har investerat i vår organisation inom marknad och försäljning på våra marknader i Europa, Asien och Amerika; både för att kunna öka penetrationen hos befintliga kunder men också för att nå ut till nya marknadssegment och varumärken. Nu ser jag fram emot att ta ett starkare Polygiene in i nästa fas där vi fortsätter att växa både i vår styrkeposition inom Sport & Outdoor och i våra nyare marknadssegment; livsstil och arbetskläder, skor och hemtextil, avslutar Christian von Uthmann, Polygienes vd.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 juli 2017 kl 07.00 CET.