Polygiene Group AB (publ.) delårsrapport 1 april – 30 juni, 2023

Publish date: 27 Jul 2023

Fördröjd återhämtning men fortsatt stark marginal och kassa

Rörelsens nettoomsättning för kvartalet uppgick till 25,4 (47,5) Mkr vilket motsvarar en minskning om 46,5 %. Under perioden redovisades en stärkt bruttomarginal om 74,2 (66,7) %. Kvartalets rörelseresultat före avskrivningar och skatt (EBITDA) uppgick till -1,8 (9,6) Mkr, motsvarande en EBITDA-marginal om -6,9 (20,3) %. Kassaflödet var negativt med -2,8 Mkr (justerat för valutaeffekt -0,5 Mkr). Likvida medel uppgick till 47,1 Mkr.

Finansiell utveckling i korthet (april – juni 2023)

  • Nettoomsättningen uppgick till 25,4 (47,5) Mkr. Kvartalet har haft en positiv valutaeffekt om 4 % jämfört med föregående år
  • Bruttomarginalen uppgick till 74,2 (66,7) %
  • Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA), uppgick till -1,8 (9,6) Mkr
  • Rörelseresultatet efter avskrivningar och före skatt (EBIT) uppgick till -5,3 (11,5) Mkr
  • Kassaflödet uppgick till -2,8 (-0,4) (-0,5 inklusive valutaeffekt) Mkr. Likvida medel uppgick till 47,1 (53,6) Mkr

Viktiga händelser under kvartalet i korthet (april – juni 2023)

  • Ny styrelseledamot, Bengt Engström
  • Optionsprogram
  • Nya agenter i Bangladesh och Spanien
  • Nytt distributöravtal signerat

Rapporten är bifogad i detta pressmeddelande samt finns för nedladdning på ir.polygiene.se/nyheter

Anmälan till videokonferens med presentation av kvartalsrapporten idag klockan 10.00 CET kan göras här: LÄNK

Denna information är sådan information som Polygiene Group AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 juli 2023 kl 8.00 CET.

Prenumerera här för tillgång till rapporter, pressmeddelanden och nyhetsbrev.