Polygiene AB (publ.) delårsrapport 1 januari–31 mars 2019

Publish date: 17 May 2019

Tillväxt, stark bruttomarginal och fortsatt stärkt finansiell ställning.

Finansiell utveckling i korthet

 • Nettoomsättningen ökade med 7,9 (0,0) % under första kvartalet jämfört med samma period föregående år och uppgick till 16,7 (15,5) Mkr.
 • Rörelseresultatet efter skatt för perioden förbättrades mot föregående år och uppgick till -0,9 (-1,7) Mkr.
 • Bruttomarginalen stärktes mot fjolåret och uppgick till 67,7% (66,6%).
 • Kassaflödet under första kvartalet uppgick till 6,5 (2,7) Mkr
 • En omföring av immateriella tillgångar (2,3 Mkr) har justerats över det balanserade resultatet då varumärkesregistreringar felaktigt aktiverats i balansräkningen.
 • Bolagets operativa organisation vid kvartalets utgång bestod av 20 (18) medarbetare.

Viktiga händelser i korthet

Händelser under kvartalet (jan-mars)

 • Nya produkten Polygiene Odor Crunch lanseras på ISPO, världens största fackmässa för sportutrustning och sportkläder. Mats Georgson, PhD och CMO höll i flera sessioner där han diskuterar disruptive technologies, hållbarhet och den nya produktlanseringen med media och sportindustrin.
 • Polygiene stärker organisationen på den viktiga asiatiska marknaden med Vishal Bhandari som Technical Director med bas i Indien. Vishal har lång och väldokumenterad erfarenhet från textilindustrin och hans senaste befattning var som area manager för södra Asien på Sciessent LLC med ansvar för teknisk support, försäljning och marknadsföring.
 • Polygiene Stays Fresh Technology finns numera i uniformer för sydkoreanska och sydasiatiska marknaden genom samarbetspartnern, TOV The Garment Maker Co. Ltd.
 • Med rekryteringen av Henry Krause som Technical Director med bas i Chile växer Polygienes tekniska organisation för att täcka den växande marknaden i Syd- och Centralamerika, samt USA. Henry har en gedigen bakgrund med över 20 års erfarenhet av Performance Chemicals and Textiles på ledande positioner både inom försäljning, produktutveckling och teknisk support i företag som Sciessent LLC och Nano-tex.
 • Polygiene AB och Kristian Populin har träffat en överenskommelse om att Populin avslutar sin anställning som bolagets CFO per den 20 mars, 2019.

Händelser under kvartalet (jan-mars)

 • Polygiene lanseras i kläder för affärskvinnor från det New York-baserade varumärket M.M.LaFleur. Detta highend varumärke erbjuder plagg och personlig styling för affärskvinnor på ett nytt och innovativt sätt.

Denna information är sådan information som Polygiene AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 maj 2019 kl. 8.00 CET.