Kommuniké från extra bolagsstämma i Polygiene AB

Publish date: 30 Dec 2020

Idag, den 30 december 2020, hölls extra bolagsstämma i Polygiene AB. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Mot bakgrund av den pågående covid-19-pandemin och i syfte att minska risken för smittspridning genomfördes stämman genom enbart förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om riktad nyemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 1 025 641,10 kronor genom nyemission av högst 10 256 411 aktier. Med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska de nya aktierna endast kunna tecknas av Pareto Securities AB, i svenska såväl som internationella institutionella och välrenommerade investerares ställe. Genom den riktade nyemissionen tillförs bolaget cirka 280 miljoner kronor före avdrag för transaktionskostnader. Nettolikviden avses att användas för att finansiera den kontanta delen av köpeskillingen i förvärvet av Addmaster Holdings Limited, transaktionskostnader och rörelsekapitalbehov.

Beslut om godkännande av styrelsens beslut om apportemission av aktier
Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut av den 10 december 2020 om att öka bolagets aktiekapital med högst 456 417,40 kronor genom nyemission av högst 4 564 174 aktier. De nya aktierna ska endast kunna tecknas av aktieägarna i Addmaster Holdings Limited, varvid betalning för tecknade aktier ska erläggas genom tillskjutande av apportegendom bestående av aktier i Addmaster Holdings Limited.

Denna information lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 december 2020 kl. 12.00 CET.