Kommuniké från årsstämma den 11 maj 2016 i Polygiene AB (publ.)

Publish date: 11 May 2016

Idag, den 11 maj 2016, hölls årsstämma i Polygiene AB (publ). Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga beslut fattades med erforderlig majoritet.

Beslut om fastställande av räkenskaper samt resultatdisposition
Årsstämman beslutade att fastställa resultat- och balansräkning. Årsstämman beslutade även att disponera över bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen innebärande att någon vinstutdelning inte lämnas för räkenskapsåret 2015 samt att tillgängliga medel överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet åt styrelse och verkställande direktören
Årsstämman beslutade att bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2015.

Val och arvodering av styrelse och revisor
Årsstämman beslutade om omval av Lennart Holm, Mikael Bluhme, Mats Georgson, Richard Tooby och Jonas Wollin samt nyval av Jonas Sjögren som ordinarie styrelseledamöter. Lennart Holm omvaldes som styrelseordförande. Styrelsearvode ska utgå med 175 000 kronor till styrelseordföranden och med 100 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter. Styrelsearvodena är oförändrade i förhållande till tidigare år.

Årsstämman beslutade vidare att omvälja Ernst & Young Aktiebolag som revisionsbolag samt att arvode till revisorn ska utgå enligt sedvanliga normer och godkänd räkning. 

Beslut om instruktion och arbetsordning för valberedning
Årsstämman beslutade att en valberedning ska utses inför kommande val och arvodering. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter – en representant för var och en av de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september samt styrelsens ordförande. Vidare antogs en instruktion och arbetsordning för valberedningen.

Malmö den 11 maj 2016

Polygiene AB (publ)