Information om årsstämma och utsedd valberedning i Polygiene AB (publ)

Publish date: 18 Nov 2016

Årsstämma i Polygiene AB (publ) kommer att hållas onsdagen den 17 maj 2017 kl. 15.00 på Malmö Börshus, Skeppsbron 2, Malmö.

Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman ska, för att begäran med säkerhet ska kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsen senast den 29 mars 2017. Styrelsen kan kontaktas per e-post på adress lennart.holm@lehdab.com eller med vanlig post på adress Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö.

Enligt den instruktion för valberedning som antogs på årsstämman den 11 maj 2016 ska valberedningen bestå av fyra ledamöter representerande de tre största aktieägarna per den sista bankdagen i september, jämte styrelsens ordförande. Med de största aktieägarna avses de ägargrupperade registrerade aktieägarna eller på annat sätt kända aktieägarna per den sista bankdagen i september månad.

Baserat på ovanstående har valberedningen inför årsstämman 2017 fastställts till att bestå av följande personer vilka tillsammans representerar cirka 30 procent av antalet aktier och röster i bolaget per den 30 september 2016:

  • Fredrik Sjödin, ordförande i valberedningen, representerande Per Morin;
  • Lars Axelsson, representerande Charles Tooby;
  • Richard Tooby, representerande Richard Tooby; och
  • Lennart Holm, styrelsens ordförande.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2017 samt på bolagets hemsida, www.polygiene.se.

Aktieägare som vill lämna förslag till valberedningen är välkomna att kontakta valberedningen. För att valberedningen ska kunna beakta ett förslag måste förslaget ha inkommit i god tid före årsstämman, dock senast den 15 februari 2017. Valberedningen kan kontaktas per e-post på adress fksjodin@gmail.com eller med vanlig post på adress Polygiene AB, Stadiongatan 65, 217 62 Malmö.